Kursen ger eleven grundläggande systemförståelse inom tillämpliga energiområden samt effektiv energihantering och energiinnehåll i olika bränslen. Eleven får bekanta sig med förnybara energikällor så som sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon. Processkännedom om kärnkraft, vattenkraft, värmekraft, fjärrvärme och fjärrkyla, vattenrening för dricksvatten och förorenat vatten samt miljö- och kretsloppstänkande.

Kursen ger även en förmåga i hantering, montering, mätning och enklare underhåll av energiteknisk utrustning samt säkerhets-föreskrifter inom energiområdet. Måttsystem för energi och effekt samt enheter och förkortningar för energi och effekt. Hur Användning och skötsel sker av utrustning och verktyg och säkerhetstänkande och yrkesetik. Kursen behandlar också Arbetsmiljö och ergonomi, lagar och andra bestämmelser.

Innehåll:
Introduktion - Kraft och energi - Vatten - Miljö - Energiutrustning - Säkerhet

Kurskod: ENEENE01

  energiteknik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -